Interlingual Communication and Culture 3: Polish Language

Interlingual Communication and Culture 3: Polish Language

Study Cycle: 2

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Przedmiot rozwija wiedzę i umiejętności opanowane podczas studiów I stopnia, biegłość posługiwania się językiem w mowie i piśmie.
Dwie godziny lekcyjne przeznaczone są na zapoznawanie się z dłuższymi i bardziej skomplikowanymi tekstami naukowymi i specjalistycznymi z różnych dziedzin. Studenci doskonalą umiejętność czytania i rozumienia, mówienia, słuchania i tworzenia własnych tekstów specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem frazeologii. Poznają budowę i sposoby tworzenia tekstów reprezentujących styl specjalistyczny i naukowy. Poznają różne środki stylistyczne wykorzystywane w tworzeniu tekstów i wypowiedzi w obrębie stylu naukowego/specjalistycznego (np. umiejętność posługiwania się argumentacją, perswazją, polemiką, umiejętność przeprowadzania dowodu itp.), uczą się samodzielnie pisać różne teksty naukowe i specjalistyczne (artykuł naukowy, streszczenie, referat, esej itp.).
Podczas dłuższych wystąpień ustnych w formie referatu tematycznie związanego z kierunkiem studiów (językiem, literaturą, kulturą) przygotowują się do wykorzystania zdobytej wiedzy: wprawiają się w jasnym i logicznym przedstawianiu trudniejszych treści, precyzyjnym wyrażaniu własnych myśli i opinii, umiejętności argumentacji i dyskusji na dany temat.
Dwie godziny lekcyjne przeznaczone są na naukę tłumaczenia skomplikowanych tekstów specjalistycznych i naukowych i poznanie specyfiki tej dziedziny translatologii. Studenci tłumaczą też trudniejsze teksty literackie, poznają różne typy strategii translatorskich, stosowane w przekładach modyfikacje i transformacje, zaznajamiają się z problematyką nieprzekładalności w teorii i praktyce, specyfiką przekładu treści kulturowych itp.