Contact

+386 1 2411 143
magdalena.gapsa@ff.uni-lj.si

Cabinet

335

Department of Slovene Studies

Tch. Asst. Magdalena Gapsa

Leta 2014 sem se vpisala na Filološko fakulteto Univerze v Lodžu, kjer sem začela s študijem slovanske filologije z bolgarščino kot glavnim in slovenščino kot drugim oz. dodatnim jezikom. Leta 2016 sem se odločila za Erasmus+ izmenjavo, zaradi katere sem eno leto študijskih obveznosti opravila na Univerzi v Ljubljani, večinoma na Oddelku za slovenistiko in Oddelku za slavistiko. Leta 2017 sem zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom O polskich i słoweńskich imionach własnych. Najczęściej nadawane imiona w roku 2015 in s tem postala diplomirana slavistka.

Oktobra istega leta sem nadaljevala izobrazbo z magistrskim študijem iste smeri. Podobno kot na prvi stopnji sem se tudi na drugi odločila za celoletno izmenjavo na Univerzi v Ljubljani. Leta 2019 sem zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Polskie i bułgarskie przekłady nowel słoweńskiego pisarza Ivana Cankara. Analiza lingwistyczna.

V študijskem letu 2019/2020 sem postala mlada raziskovalka na Oddelku za prevajalstvo. V svoji doktorski disertaciji se ukvarjam s spletno leksikografijo, s posebnim poudarkom na Slovarju sopomenk sodobne slovenščine, orodju SloWNet in pripomočku Słowosieć (slednja dva sta obliki WordNeta).

Med študijem sem se udeleževala različnih konferenc na Poljskem in v tujini, svojo slovenistično izobrazbo in znanje sem nadgrajevala tudi v času Seminarjev slovenskega jezika, literature in kulture.

V času študija sem prejemala tudi štipendije, nagrade in priznanja, in sicer štirikrat Rektorjevo štipendijo za najboljše študente Univerze v Lodžu (v študijskih letih 2015/16, 2016/17, 2017/18 ter 2018/19), leta 2017 priznanje Senata Univerze v Lodžu – medaljo „Za veličasten študij” za izredne dosežke v času prvostopenjskega študija ter leta 2018 Škrabčevo štipendijo za drugostopenjski magistrski študij slovanskih jezikov.

Gapsa 2016: Gapsa, Magdalena, Nadprzyrodzone zagrożenia dla nowonarodzonego dziecka i sposoby ochrony noworodków - wierzenia bułgarskie, „Noviny Slawia”, 2015-2016(5), s. 15–21, http://www.novinyslawia.us.edu.pl/noviny_slawia_v_2015_2016.pdf [dostop: 4. 10. 2017].

Gapsa 2018a: Gapsa, Magdalena, Miejsce imienia w kulturze bułgarskiej. Związek imiena z życiem jednostki i społeczności, „Slavica Lodziensia”, 2018(2), s. 101–108.

Gapsa 2018b: Gapsa, Magdalena, Najpogostejša otroška imena v Sloveniji in na Poljskem [w:] 6 th Conference for Young Slavists in Budapest, ur. Urkom, Aleksander, ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest 2018, s. 45-49, http://real.mtak.hu/79912/ [dostop: 14. 6. 2018].

Gapsa (v tisku): Gapsa, Magdalena, »A si nor?!« Norost in njeno izražanje v poljščini in slovenščini [v:] Słowiańskie szaleństwa i wariacje. [25. 5. 2018, Gdańsk].

Gapsa (v tisku): Gapsa, Magdalena, Kralj Matjaž potuje v tujino in spremeni ime... Analiza poljskih in bolgarskich prevodov Cankarjevih novel [v:] ???????????? ????????????? ?????. ?????? ?? ??????????????. [16. 11. 2018, Sofija].

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)