Magistrski seminar 1

Magistrski seminar 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rozman Andrej

Pri književnem seminarju nosilec predstavi razvojne faze posamezne nacionalne literarne vede in njenih metodoloških pristopov, osvetli njeno razmerje do sočasnih metod v splošnem kontekstu literarnovednih pristopov. Predstavi teme seminarskega dela v tekočem letu, vezanega na izbrana metodološka izhodišča in literarne pojave.
Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki odlomkov nalog (metodološko izhodišče, izbrana bibliografija). V nadaljevanju pa predstavijo celotno nalogo. Posamezne faze dela predstavljajo študentovo opravljanje seminarskih obveznosti, predvidenih za posamezen semester. Večina kontaktnih ur je namenjena predstavitvi del študentov/ študentk in diskusiji po predstavitvi v seminarju.
Magistrsko delo se ovrednoti ob zagovoru magistrskega dela.

Ob temeljni literaturi, predpisani za predavanja, bo na začetku vsakega leta skupaj s temami navedena obvezna in dodatna literatura.

At the beginning of each academic year lecturers announce themes for the Master's Thesis and lists of required and recommended literature.