Izbrane teme iz pedagoške psihologije

Izbrane teme iz pedagoške psihologije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šteh Barbara

Vsebina

Vsebina se izbira izmed naslednjih tematskih področij:
- vrste in modeli komunikacije; osebnostni in psihosocialni vidiki; stili vodenja; komunikacijske kompetence pedagoga (aktivno poslušanje, dajanje povratne informacije, uspešno vodenje različnih vrst diskusije, reševanje konfliktov, vodenje svetovalnega razgovora, supervizija …); načrtovanje usposabljanja za uspešno komunikacije v povezavi z izkustvenim učenjem; proces refleksije in metakomunikacija;
- struktura in dinamika učnih skupin, stili vodenja, učenje v skupinah, sodelovalno učenje;
- osebnostno-čustveni dejavniki učenja, duševno zdravje in učenje; samopodoba; vloga šole in učitelja, šolske svetovalne službe, svetovalnih centrov in drugih pri psihosocialni pomoči učencem, pri upoštevanju osebnostnih dejavnikov in varovanju duševnega zdravja;
- modeli razvijanja uspešnih učnih strategij (kognitivnih, afektivnih in metakognitivnih);
- psihologija ustvarjalnosti; spodbujanje ustvarjalnosti, načrtovanje, izvajanje in kritična osvetlitev različnih programov za razvijanje ustvarjalnosti;
- psihološke osnove razvijanja stališč in vrednot; teoretični modeli (behavioristični, humanistični, kognitivno-konstruktivistični), njihova aplikacija v modelih spodbujanja moralnega učenja;
- psihološki vidiki (samo)vrednotenja in ocenjevanja učnih rezultatov.