Studijski programi druge stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Pedagoški študijski program druge stopnje Andragogika

Vsebine

Temeljni cilji magistrskega študijskega programa Andragogika se nanašajo na več ravni kompetenc in na več profilov dela, ki ga opravlja andragog kot ekspert za vzgojo in izobraževanje odraslih. Študenti drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Andragogika ob dokončanem študiju razvijejo splošne kompetence humanistično in družboslovno izobraženega intelektualca. Poleg teh razvijajo specifične kompetence, ki jim omogočajo razumevanje razmerij med andragoškimi pojavi in procesi, družbenim in kulturnim okoljem ter značilnostmi in pričakovanji posameznikov. Profesionalne kompetence jim omogočajo razumevanje in reševanje problemskih situacij, ki se pojavijo v teh razmerjih, razumevanje in organiziranje izobraževanja odraslih kot družbenega in individualnega procesa. Program izobražuje za odgovorno in premišljeno delovanje na področju vzgoje in izobraževanja odraslih v različnih organizacijah in okoljih.

Diplomanti so usposobljeni za raziskovanje in razvijanje andragoške teorije in prakse. Gojijo aktiven odnos do stroke, skrbijo za profesionalni razvoj, upoštevajo multikulturnost, sinergičnost, globalnost, kompleksnost teoretskih konceptov, zmorejo vzpostaviti refleksiven ter pluralen odnos do resnic. Program razvija sposobnosti za ohranjanje in širjenje svojega vedenja in zmožnost za prehode v polje inovacij. Študente pripravlja za reševanje andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje izobraževalnih projektov in institucij, razvijanje izobraževalnih programov ter za samostojno delo na področju andragoškega svetovanja in uporabo drugih andragoških metod.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragoška praksa 1 0 0 15 0 5 letni
Izbrane metode andragoškega dela 30 30 0 0 5 zimski
Izbrane metode raziskovanja 15 30 15 0 5 letni
Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih 30 60 0 0 7 zimski
Mentorstvo in izobraževanje mentorjev 45 15 0 0 5 letni
Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle 30 30 30 0 7 zimski
Psihologija učenja in izobraževanje odraslih 30 30 0 0 5 letni
Razvoj kadrov in karierno svetovanje 30 0 30 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih 30 30 0 0 5 zimski
Teorija organizacij in vodenja 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Didaktične strategije 60 0 0 0 5 letni
Izobraževanje odraslih in lokalni razvoj 30 30 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Andragoška praksa 2 0 0 15 0 5 zimski
Andragoški raziskovalni seminar 30 60 0 0 7 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 28 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
E-izobraževanje 30 30 0 0 5 zimski
Izobraževanje starejših 30 0 30 0 5 zimski
Poklicna andragogika 30 30 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka