Strategije razvoja izobraževanja

Strategije razvoja izobraževanja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Skubic Ermenc Klara

Uvod v predmet
Epistemološka in metodološka zasnova predmeta: razvoj in sodobni pristopi

Družbeni trendi, ki v globalni družbi sooblikujejo izobraževanje in ustvarjajo nov kontekst primerjalnega in mednarodnega raziskovanja

Raziskovanje izobraževanja v primerjalnem in mednarodnem kontekstu

Globalizacija in evropeizacija izobraževanja
Pogledi na globalizacijo in vpliv globalizacije na izobraževanje

Globalni trendi v izobraževanju

Vloga mednarodnih organizacij pri oblikovanju globalnem politike izobraževanja

Evropeizacija izobraževanja: Evropski izobraževalni prostor in evropska izobraževalna politika

Mehanizmi prenosa in potovanja politik v izobraževanju – analiza primerov
Transfer izobraževalnih politik: vloga izobraževanja, osredotočenega na rezultate; pomen avtonomije, decentralizacije, odgovornosti in kakovosti v sodobnem izobraževanju

Koncept svetovno uporabnega znanja: pojem in pomen kompetenc v izobraževanju in raziskava PISA; Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO)

Razvoj skupnih političnih orodij: od Lizbonske strategije do evropskega območja izobraževanja; Evropsko in Slovensko ogrodje kvalifikacij

Homogenizacija evropskih politik: bolonjski proces in njegovi učinki; kopenhagenski proces in torinski proces

Alternative in upor: decentralizacija: projekt Porto Alegre vs. Čile; odgovornost: Finska vs. Švedska; javno vs. zasebno: Ontario, Kanada vs. New Orleans, ZDA in izobraževanje v senci

1. Študijsko gradivo.
2. Ermenc, K. S. (2018): Uvod v primerjalno pedagogiko (Prvo poglavje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
3. Ermenc, K. S. (2020): Splošna in poklicna izobrazba, kompetence in instrumentalizacija znanja. V: KROFLIČ, Robi (ur.), VIDMAR, Tadej (ur.), ERMENC, Klara S. (ur.). Živa pedagoška misel Zdenka Medveša, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 195-217.
4. Mikulec, B. (2019): Evropeizacija izobraževanja. Izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso. Poglavje: Globalizacija in izobraževanje, str. 155-194. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
5. Spasenović, V. (2021): Izobraževalna politika. Globalni in lokalni procesi (Tretje in četrto poglavje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
6. Wolhuter, C. (2021, v tisku): poglavje 2: Terra incognita: The Challenging Forces of the Unprecedented 21st Century Globalized Societal Context in poglavje 3: Terra nova: The Global Education Response.