Strategije razvoja izobraževanja

Strategije razvoja izobraževanja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Skubic Ermenc Klara

Vsebina

Avtonomija, (de)centralizacija in kakovost
1. ravni in značilnosti regulacije sistema izobraževanja; razlike v regulaciji glede na stopnjo decentraliziranosti sistema;
2. koncept rezultatov učenja (kultura učnih dosežkov); regulacija sistema z vidika koncepta rezultatov učenja;
3. razvoj koncepta pedagoške in šolske avtonomije; šolska avtonomija v Evropi danes;
4. avtonomija in odgovornost; odgovornost pedagoški in kot poslovni koncept;
5. kakovost in sistemi kakovosti danes, kakovost in odgovornost.

Homogenizacija evropskega izobraževalnega prostora
1. Lizbonska strategija in oblikovanje skupne evropske izobraževalne politike.
2. Nadnacionalna in nacionalna ogrodja kvalifikacij: družbeno in politično ozadje; sodobna ogrodja, njihovi nameni, cilji in značilnosti; temeljni pojmi (ogrodje kvalifikacij, sistem kvalifikacij, kvalifikacija, izobrazba) in terminološke zagate; uresničevanjem ciljev in vprašanje njihove uresničljivosti.
3. Bolonjski proces – učinki in kritika: namen, cilji, značilnosti političnega postopka, širitev procesa; dileme in rezultati raziskav o uresničevanju ciljev. Vprašanje uresničljivosti.
4. Köbenhavnski proces: namen, značilnosti in pomen procesa za razvoj začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi in Sloveniji. Orodja (za krepitev mobilnosti, transparentnosti, priznavanje kompetenc in kvalifikacij, zagotavljanje kakovosti) in njihova ocena.