Studijski programi druge stopnje

Department of Educational Sciences

Master Studies at the Department of Educational Sciences

Master Studies

The Department of Educational Sciences offers three programmes at the master level:

 • ANDRAGOGY(single and combined teacher study track)
 • single teacher education course PEDAGOGY
 • combined teacher education course PEDAGOGY

The second cycle study programmes lasts 2 years (4 semesters) and comprises a total of 60 (single) or 120 (combined) credits (ECTS).

More information on goals and general competences acquired during studies can be found here

Struktura dispozicije magistrske naloge mora vsebovati naslednje dele:

 • Naslov in morebiten podnaslov,
 • Teoretsko zasnovo magistrske naloge,
 • S sprotno navedbo temeljne literature podprto osnovno raziskovalno vprašanje oziroma osnovno tezo naloge,
 • Osnovni metodološki pristop in pri empiričnih nalogah podrobnejši opis metodologije,
 • Predvideno strukturo magistrske naloge,
 • Temeljno literaturo in vire.

Študent opiše teoretsko zasnovo raziskave oziroma naloge. Opredeli raziskovalni problem oziroma tezo (teze so trditve, ki se nanašajo na splošna konceptualna ali teoretska vprašanja in jih dokazujemo v teoretski analizi in argumentaciji), ki jo bo v nalogi obravnaval. Pri tem študent svoj raziskovalni problem ali tezo ustrezno vsebinsko utemelji in argumentira, pri čemer se opre na relevantne temeljne vire. Ob tem pokaže, katere ključne pojme in koncepte bo v nalogi uporabil.
Če naloga predvideva izvedbo empirične raziskave, študent predstavi zasnovo empiričnega dela magistrske naloge. Oblikuje eno ali več temeljnih raziskovalnih vprašanj in oblikuje osnovne hipoteze. Hipoteze so smiselne predpostavke o raziskovanem pojavu, ki jih preverjamo z empirično raziskavo. Postavljene morajo biti kratko in jedrnato. Temu sledi razlaga, s katero študent utemelji in pojasni izbiro raziskovalnih vprašanj in hipotez. V metodološkem načrtu študent poleg tega opredeli in na kratko predstavi:

 • raziskovalno/e metodo/e,
 • vzorec oz. proučevano populacijo,
 • metodo/e zbiranja podatkov ter predvidene instrumente,
 • postopke obdelave podatkov.

Če naloga ne predvideva izvedbe empirične raziskave, študent podrobneje predstavi relevantne vire in teoretske koncepte, ki bodo osnova njegovega raziskovanja. Opredeli in utemelji vsebinske sklope teoretske analize in opiše temeljni metodološki pristop.
V nadaljevanju študent prikaže načrt strukture magistrske naloge v obliki okvirnega kazala, tako da nalogo razčleni na predvidene vsebinske sklope, poglavja in podpoglavja.
Ob koncu študent navede seznam temeljne domače in tuje literature ter relevantnih virov.

Staff