Andragoški raziskovalni seminar

Andragoški raziskovalni seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Samaluk Barbara

Študentje oblikujejo in izvedejo manjši lastni raziskovalni empirični projekt z uporabo kvalitativnih raziskovalnih metod. Tematika in metodološka zasnova naloge je stvar individualne izbire študenta in vsakoletne temeljne vsebinske usmeritve in lahko pomeni predpripravo za samostojno izvajanje magistrskega raziskovanja. Pri pripravi raziskovalne naloge se ob upoštevanju zahtev raziskovalnih metod osredinjamo na naslednja okvirna vsebinska področja:
- značilnosti izobraževanja odraslih v različnih življenjskih obdobjih;
- izobraževanje in učenje ob različnih življenjskih in delovnih prehodih;
- izobraževanje in učenje raznolikih skupin odraslih;
- izobraževanje odraslih glede na družbeni položaj in vlogo posameznika;
- udeležba odraslih v izobraževanju;
- motivacija in ovire odraslih za izobraževanje;
- oblike in metode izobraževanja odraslih;
- ponudniki in izvajalci izobraževanja odraslih v Sloveniji;
- posebne značilnosti izobraževanja in učenja v različni družbeni pojavnosti.

- Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research. London: SAGE.
- Braun, V. and Clarke, V. (2013) Successful qualitative research: a practica guide for beginners, London: SAGE.
- Vogrinc, J. (2008) Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju, Ljubljana: PEF.
- Ritchie, J. and Lewis J. (2003). Qualitative research practice: a guide for social science students and researchers. London:SAGE.

Poleg temeljne metodološke literature je študijska literatura vsebinsko individualno predpisana za vsako izbrano temo posebej in je vsako leto sproti objavljena na spletnih straneh predmeta, skupaj z razpisanimi temami in navodili za izvedbo raziskovalnega projekta.

Apart from core methodological literature, the study literature is individually prescribed for each chosen theme and is each year announced on web-pages of the course together with invitations for topics and with instructions for the realization of research project.