Studijski programi prve stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika

Vsebine

Temeljni cilji drugostopenjskega dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa Pedagogika se nanašajo na področja dela, ki jih opravlja pedagog oz. pedagoginja kot strokovnjak oz. strokovnjakinja za vzgojo in izobraževanje. Študenti in študentke med študijem nadgradijo in poglobijo znanje s področja pedagoških ved. Pridobijo znanje o znanstvenih paradigmah in orientacijah, ki je pomembno za razumevanje, analizo in kritično vrednotenje vzgojnih in izobraževalnih procesov ter za razumevanje povezanosti pedagoških pojavov, procesov in družbe. Usposabljajo se za sooblikovanje sistemskih rešitev, razvijanje izobraževalnih programov in drugih kurikularnih gradiv s področja vzgoje in izobraževanja, pa tudi za prevzemanje vodstvenih položajev v vzgoji in izobraževanju ter v drugih družbenih dejavnostih (npr. s področja kulture, sociale). Usposabljajo se za samostojno (specialno) pedagoško (šolsko, osebno, poklicno, karierno) svetovanje otrokom/mladostnikom, staršem, strokovnim delavcem na področju vzgoje, izobraževanja, poučevanja in učenja v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter v drugih javnih in zasebnih ustanovah/zavodih. Pridobivajo znanje in veščine za reševanje praktičnih problemov s področja načrtovanja, organizacije, izvajanja in evalvacije vzgojno-izobraževalnih procesov v različnih kontekstih ter na različnih stopnjah vzgoje in izobraževanja. Prav tako tudi za vodenje organizacij prostovoljnega dela, društev, projektov in programov na področju kulture, prostega časa idr. Med študijem razvijajo zmožnost sodelovanja, skupinskega dela in samostojnega delovanja v timu. Odlikuje jih razumevanje postopkov argumentacije in preverjanja znanstvenih teorij ter kritično in celostno razmišljanje na interdisciplinaren in etičen način. Med študijem usvojijo tudi splošne učiteljske kompetence s področja kakovostnega in učinkovitega poučevanja; preverjanja in ocenjevanja znanja ter spremljanja napredka učencev; ter vodenja in komunikacije z učenci in starši v oddelku. V povezavi z drugim študijskim programom razširjajo obseg znanja in usposobljenosti, še posebej za interdisciplinarno raziskovanje in reševanje problemov.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika
Metodologija 45 15 0 0 5 zimski
Praksa 0 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Didaktika II 30 15 15 0 5 letni
Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole 20 10 30 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Pedagoška psihologija II 30 0 30 0 5 letni
Razvoj pedagoških konceptov 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Kurikularne teorije 30 30 0 0 5 letni
Teorije čustvenih in vedenjskih težav 52 0 8 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Pedagoška sociologija II 30 30 0 0 5 zimski
Šolsko svetovalno delo 45 0 15 0 5 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Poklicna pedagogika 30 30 0 0 5 zimski
Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izkustveno učenje 30 0 30 0 5 zimski
Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij 45 15 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka