Studijski programi prve stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika

Vsebine

Temeljni cilj študijskega programa je študentom in študentkam zagotoviti kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved.

V okviru študija študenti in študentke pridobivajo temeljna znanja za razumevanje vzgojnih, izobraževalnih in socializacijskih procesov, ki se odvijajo v družini, vrtcu, šoli in v družbi. Ob tem se usposabljajo za praktično ravnanje na različnih stopnjah vzgojno-izobraževalnega sistema (od predšolske vzgoje do visokošolskega študija ter izobraževanja odraslih), istočasno pa razvijajo tudi zmožnost znanstvenega raziskovanja pedagoških in andragoških tematik.

Študijski program študente in študentke pripravlja za delo v različnih dejavnostih vrtcev, šol, ustanov za izobraževanje odraslih in drugih ustanov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem. Študenti in študentke se spoznavajo z delovanjem vzgojno-izobraževalnih ustanov in njihovim vodenjem, z vlogo pedagoškega in andragoškega svetovanja, spoznavajo področja pedagoške obravnave oseb s posebnimi potrebami, spoznavajo pomen odgovornega dela z ljudmi, skupnostjo in informacijami ter opravijo dve vrsti prakse.

Študij pedagogike in andragogike na prvi stopnji diplomantom omogoča sodelovanje pri šolskih in zunajšolskih dejavnostih vrtcev in šol, sodelovanje v različnih oblikah izobraževanja odraslih, izobraževalnih in kulturnih dejavnostih lokalnih skupnosti, v javnem, zasebnem in neprofitnem sektorju.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika
Didaktika I 60 0 0 0 5 zimski
Obča andragogika 60 0 0 0 5 zimski
Pedagoška statistika 60 0 0 0 5 zimski
Primerjalna pedagogika 45 15 0 0 5 letni
Zgodovina vzgoje in izobraževanja 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija vzgoje 30 30 0 0 5 letni
Etika v vzgoji in izobraževanju 30 30 0 0 5 letni
Psihologija osebnosti 60 0 0 0 5 zimski
Razvojna psihologija 60 0 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika
Institucionalna predšolska in družinska vzgoja 30 30 0 0 5 zimski
Pedagoška psihologija I 30 0 30 0 5 zimski
Sistemske in ekonomske osnove izobraževanja 30 30 0 0 5 letni
Šolska pedagogika 45 15 0 0 5 letni
Teorija vzgoje 60 0 0 0 5 zimski
Uvod v pedagoško metodologijo 30 0 30 0 5 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika
Andragoško svetovalno delo 60 0 0 0 5 letni
Pedagoška sociologija I 45 15 0 0 5 zimski
Poklicna pedagogika in andragogika 60 0 0 0 5 zimski
Praksa 0 0 0 0 5 letni
Primerjalna andragogika 30 30 0 0 5 letni
Zunanji izbirni predmeti 5

Sodelavke in sodelavci oddelka