Studijski programi prve stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Univerzitetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika

Vsebine

Temeljni cilj študijskega programa je študentom in študentkam zagotoviti kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved.

V okviru študija študenti in študentke pridobivajo temeljna znanja za razumevanje vzgojnih, izobraževalnih in socializacijskih procesov, ki se odvijajo v družini, vrtcu, šoli in v družbi. Ob tem se usposabljajo za praktično ravnanje na različnih stopnjah vzgojno-izobraževalnega sistema (od predšolske vzgoje do visokošolskega študija ter izobraževanja odraslih), istočasno pa razvijajo tudi zmožnost znanstvenega raziskovanja pedagoških in andragoških tematik.

Študijski program študente in študentke pripravlja za delo v različnih dejavnostih vrtcev, šol, ustanov za izobraževanje odraslih in drugih ustanov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem. Študenti in študentke se spoznavajo z delovanjem vzgojno-izobraževalnih ustanov in njihovim vodenjem, z vlogo pedagoškega in andragoškega svetovanja, spoznavajo področja pedagoške obravnave oseb s posebnimi potrebami, spoznavajo pomen odgovornega dela z ljudmi, skupnostjo in informacijami ter opravijo dve vrsti prakse.

Študij pedagogike in andragogike na prvi stopnji diplomantom in diplomantkam omogoča sodelovanje pri šolskih in zunajšolskih dejavnostih vrtcev in šol, sodelovanje v različnih oblikah izobraževanja odraslih, izobraževalnih in kulturnih dejavnostih lokalnih skupnosti, v javnem, zasebnem in neprofitnem sektorju.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika
Andragoška didaktika 30 30 0 0 5 letni
Antropologija vzgoje 30 30 0 0 5 letni
Didaktika I 60 0 30 0 7 celoletni
Etika v vzgoji in izobraževanju 30 30 0 0 5 zimski
Obča andragogika 60 30 0 0 7 letni
Pedagoška statistika 60 0 60 0 9 celoletni
Primerjalna pedagogika 45 15 0 0 5 zimski
Psihologija osebnosti 60 0 0 0 5 zimski
Razvojna psihologija 60 0 0 0 5 letni
Zgodovina vzgoje in izobraževanja 90 0 0 0 7 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika
Andragoško svetovalno delo 60 0 0 0 5 letni
Didaktika II 30 0 15 0 5 letni
Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami 60 22 8 0 7 celoletni
Pedagoška psihologija 60 0 60 0 9 celoletni
Praksa (pedagoška) 0 0 15 0 4 celoletni
Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo I 30 30 0 0 5 zimski
Sistemske in ekonomske osnove izobraževanja 30 30 0 0 5 letni
Šolska pedagogika 45 15 0 0 5 zimski
Uvod v pedagoško metodologijo 30 0 30 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Zgodovina izobraževanja odraslih 60 0 0 0 5 zimski
Zgodovina pedagogike in šolstva 45 15 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz institucionalne predšolske vzgoje 30 30 0 0 5 letni
Procesi socializacije odraslih 60 0 0 0 5 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika
Pedagoška metodologija 60 0 0 0 5 zimski
Pedagoška sociologija I 60 30 0 0 7 zimski
Poklicna pedagogika in andragogika 60 0 0 0 5 zimski
Praksa (andragoška) 0 0 15 0 4 letni
Teorija vzgoje 60 30 0 0 7 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 7
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Interkulturnost v vzgoji in izobraževanju 30 30 0 0 5 zimski
Primerjalna andragogika 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Andragogika ciljnih skupin 30 15 15 0 5 zimski
Šolsko svetovalno delo I 45 0 15 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Sociologija izobraževanja odraslih 30 30 0 0 5 letni
Vzgoja za demokratično državljanstvo 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz didaktike I 60 30 0 0 7 celoletni
Metode izobraževanja odraslih 30 30 15 0 7 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka