Didaktika francoščine 1

Didaktika francoščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

Smotri in vsebina didaktike francoščine.
Didaktika francoščine kot znanstvena disciplina, pregled klasičnih in sodobnih metod poučevanja francoščine, teoretična izhodišča.
Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pouka.
Izreka, slovnica, besedišče. Učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih spretnosti. Francoska in frankofonska civilizacija s posebnim poudarkom na književnosti. Tipologija vaj.

- Beacco, J.-C. (2007): L'approche par compétences dans l'enseignement des langues. Pariz: Didier.
COBISS.SI-ID - 35476578
- Bertocchini, P., Constanzo, E. (2008): Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. Pariz: Didier. COBISS.SI-ID - 38550370
- Cuq, J.-P., Gruca, I. (2002): Cours de didactique du français langue étrangere et seconde. Grenoble: PUG. COBISS.SI-ID - 11638578
- Cuq, J.-P. et al. (2003): Dictionnaire de didactique du français langue étrangere et seconde. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 513245983
- Čok, L., Skela, J., Kogoj, B., Razdevšek-Pučko, C. (1999): Učenje in poučevanje tujega jezika. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče R Slovenije. COBISS.SI-ID - 97848320
- Germain, Cl. (1993): Evolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 14352994
- Puren, C. (1988): Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Pariz: Nathan – CLE International. COBISS.SI-ID - 49165154
- Tagliante, C. (1994): La classe de langue. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 1452130
- Cadre européen commun de référence pour les langues (2001). Pariz: Didier. COBISS.SI-ID - 513912095
- Učni načrt za francoščino za osnovno in gimnazijsko izobraževanje http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2015/programi/media/pdf/ucni_n…
- Predmetni izpitni katalog za splošno maturo iz francoščine. https://www.ric.si/splosna-matura/predmeti/francoscina/