Didaktika ruščine 3

Didaktika ruščine 3

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja

(Okvirna vsebina je določena že v UN za pedagoško prakso na FF, natančen opis poteka in zadolžitev na praksi pa v gradivu za PP na oddelku).
- Priprava na hospitacije in pedagoško prakso: opazovanje pouka, analiza učne ure, dajanje povratne informacije.
- Učna priprava (Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk ruščine).
- Šolska dokumentacija: učni načrt, letna priprava, tematska priprava.
- Preverjanje in ocenjevanje: vrste testov, kriteriji točkovanja.
- Izdelava zapisnikov s hospitacij.
- Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija.

Spoznavanje drugih šolskih in zunajšolskih aktivnosti (sodelovanje v študijskih skupinah, na ocenjevalnih konferencah, pri športnih dnevih in ostalih prireditvah na šoli).

- Gradivo Oddelka za ruščino za pedagoško prakso.
- URBAS, Janja, VOZELJ, Ines, SEVER, Jože, Učni načrt za osnovne šole, Ruščina, 2004, Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.
- URBAS, Janja, VOZELJ, Ines, SEVER, Jože, Učni načrt za gimnazije, Ruščina, 2008, Ljubljana, Zavod RS za šolstvo
- Skela, J. et al. Pedagoška praksa. Ljubljana. Zavod RS za šolstvo.
- Šečerov, N., Mihalič, Z. 2002. Učiteljeva priprava na pouk. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
- Veljavni učbeniki in druga gradiva za pouk ruščine v RS.