Didaktika slovaščine 1

Didaktika slovaščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

Didaktična načela jezikovnega pouka.
Učni proces in njegove faze, metode in tehnike poučevanja, učne oblike, učna sredstva, mediji pri pouku
Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pouka:
- obravnavanje slovnice in besedišča,
- učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih spretnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno izražanje),
- obravnavanje kulture in civilizacije, še posebej književnosti, tipologija vaj.

Učno gradivo: analiza učbenikov za pouk slovaščine, izbira ustreznega učbenika.
Načrtovanje učnega dela. Učni načrt.
Učni proces. Metodika vodenja učne ure.
Obravnavanje vseh sestavin pouka slovaškega jezika: glasovi, besedišče, slovnica.
Osnovne spretnosti: poslušanje, branje, govor in pisanje.