Didaktika umetnostne zgodovine II

Didaktika umetnostne zgodovine II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Dolšina Delač Marjana, prof. dr. Germ Martin

Metoda globalnega učenja
Viri globalnega učenja (nevrolingvistično programiranje, metode možganom prilagojenega učenja). Učne oblike in metode globalnega učenja: pouk ob glasbi, miselni vzorci, sproščanje, vizualizacija likovnih umetnin, portfolio, interdisciplinarnost pouka, projektno učno delo, povezovanje z drugimi strokami.
Upoštevanje: psihologije učenja, individualnih posebnosti dijakov, različnosti stilov zaznavanja, učnih stilov, motiviranosti dijakov in drugih poslušalcev / gledalcev za pouk umetnostne zgodovine in likovne umetnosti; refleksija dijakov in učitelja pri pouku oz. refleksija posredovalca sporočila (predavatelja, voditelja oddaje ipd.) in ne-šolske javnosti.
Učna priprava II.
Dograjevanje osnov v letnem in dnevnem načrtovanju (gl. Didaktika I). Motivacijske strategije. Medpredmetno povezovanje. Izdelovanje in uporaba zapisa: učne snovi, tabelske slike, portfolia (dijaški, učiteljev). Vrsta in uporaba učil in učnih pripomočkov, seznanjanje s posebnimi, zlasti tehnološko modernimi mediji. Načrtovanje, organiziranje in izvajanje obveznih izbirnih vsebin, izvenšolskih dejavnosti na šoli in izven šole: galerijske in muzejske dejavnosti. Delovni listi: za pouk, za dejavnosti, za posebne skupine. Sprotna evalvacija pedagoškega dela.
Procesno preverjanje in ocenjevanje znanja v šolah
Načrtovanje utrjevanja in ponavljanja, preverjanja in ocenjevanja znanja (ustno, pisno): oblikovanje vprašanj po Bloomovi taksonomiji znanja; preverjanje in ocenjevanje drugih dejavnosti dijakov pri pouku.
Oblikovanje kriterijev za ocenjevanje znanja v skladu s standardi znanj za umetnostno zgodovino in likovno umetnost ter šolsko zakonodajo.
Procesno preverjanje in primerjanje usvojenega znanja za potrebe šolskega izobraževanja in potrebe neformalnih in ne-šolskih skupin.
Učitelj umetnostne zgodovine
Lik učitelja umetnostne zgodovine in likovne umetnosti. Akcijsko raziskovanje učitelja. Pripravništvo in strokovni izpit ter šolska zakonodaja. Permanentno izobraževanje učiteljev; načrtovanje učiteljevega profesionalnega razvoja.
Dograjevanje znanja glede procesov v posredovanju vsebin za izvenšolske javnosti.
• Posredovalec umetnostno-zgodovinskih vsebin izven šole
Oseba, ki nagovarja javnost in posebne skupine. Posebne zahteve in sposobnosti glede na delovne naloge. Vodenje ogleda spomenikov na terenu, priprava pogovorne priložnosti (oddaja, obisk dogodka, galerije ipd.)

Basic reading
- Paulič, O. (2001). Načrtovanje pouka umetnostne zgodovine po metodi globalnega učenja. V: Zbornik prispevkov tretjega simpozija Modeli poučevanja in učenja, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, pp. 141 – 144.
- Paulič, O. (2002). Medpredmetno povezovanje v gimnazijah. In: Vzgoja in izobraževanje št. 1, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, pp. 67 – 70.
- Paulič, O. (2002). Celostni pouk pri umetnostni zgodovini. In: Zbornik prispevkov 2002, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, pp. 57 – 59.

Suggested reading
- Glasser, W. (1998). Teorija izbire, Radovljica: RIC.
- Kyriacou, C. (1997). Vse učiteljeve spretnosti, Radovljica: RIC.
- O'Connor, J. in Seymour J. (1996). Spretnosti sporazumevanja in vplivanja. Uvod v nevrolingvistično programiranje. Žalec: Sledi.