Francoščina v rabi 2

Francoščina v rabi 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline, lekt. mag. Bobnar Miranda

Vsebina

1. semester
(Jezikovne vaje) Besedilna tipologija. Tip besedila: razlaga.
Besedišče in slovnične strukture, potrebno za tvorjenje razlage (besedišča in slovnične strukture za razlago vzročno-posledičnih povezav med dogodki in pojavi ).
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Franciji, frankofonskih deželah in po svetu ter sodobnih književnih del.
Pisno izražanje: pisni razlagalni sestavki na določeno temo.
(Slušno razumevanje) Poslušanje, zapisovanje in povzemanje avtentičnih posnetih besedil s temami, ki se običajno pojavljajo v zasebnem, družbenem, poklicnem življenju ali se nanašajo na izobraževanje.

2. semester (Jezikovne vaje)
Tip besedila: utemeljevanje.
Besedišče in slovnične strukture, potrebno za tvorjenje utemeljevalnega besedila (besedišče in slovnične strukture za navajanje vzrokov in razlogov za določeno ravnanje, odločitev, komentar, izražanje strinjanja ali nestrinjanja z določeno trditvijo)
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Franciji, frankofonskih deželah in po svetu ter sodobnih književnih del.
Pisno izražanje: pisni utemeljevalni sestavki na določeno temo.