Glasbe sveta: Antropologija glasbe

Glasbe sveta: Antropologija glasbe

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Vsebina

Študent spoznava:
• glasbo kot univerzalni, vsecloveški pojav v razlicnih sociokulturnih kontekstih;
• antropološki pogled na glasbene prakse sveta in faktorje, ki jih dolocajo (zemljepisni, zgodovinski, demografski, verski, jezikovni in dr.);
• aplikacijo teoreticnih izhodišc na enajst svetovnih glasbenih regij;
• pojmovanja zunanjih in notranjih meja med regijami ter študij sticnih tock med njimi;
• vplive evropskih glasb na druge dele sveta in zunajevropske vplive na evropske glasbe;
• konceptualizacijo ljudskih, umetnostnih in popularnoglasbenih praks ter procese kot so akulturacija, transkulturacija, idr.;
• razlicne glasbene prakse v raznovrstnih kontekstih – od vaških veselic do simfonicnih koncertov in Eurosonga;
• raznovrstne raziskovalne pristope glede na glasbene zvrsti in regionalne znacilnosti;
• pisne in druge vire (knjižne izdaje, periodika, diskografija, avdiovizualni prirocniki).