Glasbeni stavek 1A

Glasbeni stavek 1A

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. Vrhunc Larisa

Predavanja potekajo predvsem v obliki analiz glasbenih primerov. Vsebinsko obsegajo:
• spoznavanje in utrjevanje definicij pojmov in metod oblikovne in harmonske analize;
• razčlenjevanje povezanosti in soodvisnosti glasbenih komponent in formalne strukture;
• seznanjanje z različnimi kompozicijskimi pristopi in slogi 18. in 19. stoletja;
• spoznavanje oblikoslovnih tem:
o oblikovni elementi
o pesemska oblika

Seminar je namenjen razvijanju slušnih zaznav. Glavne teme so:
• ritem in metrum, enostavni ritmi;
• višine tonov (durovska lestvica, molovska lestvica, vodilni ton, intervali v melodičnem in harmonskem kontekstu, spodnji glas, kromatika, sekvence, pentatonika, drugi modusi);
• večglasni stavek (tipi večglasja, kadence, modulacije);
• slušno prepoznavanje slogovnih značilnosti, oblik in ostalih glasbenih parametrov v skladbah različnih obdobij.

Vaje so namenjene utrjevanju in poglabljanju poznavanja glasbenoteoretskih disciplin (harmonija, oblikoslovje) in prvin ob konkretnih primerih. Obsega naslednje glavne teme:
• nauk o glasbi;
• štiriglasni harmonski stavek;
• lestvične osnove;
• harmonija v času vokalne polifonije 15. in 16. stoletja;
• funkcijska harmonija 18. stoletja;
• harmonsko tuji toni;
• kadence;
• sekvence;
• razširitev kadenčnega prostora s stranskimi vejami;
• prelom v klasicizem.

L. Vrhunc, Glasbeni stavek: Oblikoslovje, Ljubljana 2009, 22010, 32011, 42016. COBISS.SI-ID - 286379008

D. De la Motte, Nauk o harmoniji, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 124977152

D. Despić, Harmonska analiza, Beograd 1970. COBISS.SI-ID - 1925890

U. Kaiser, Gehörbildung: Satzlehre, Improvisation, Höranalyse: ein Lehrgang mit historischen Beispielen, Kassel 1998. COBISS.SI-ID - 79229952