Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Klemenčič Simona, doc. dr. Repanšek Luka

V okviru predavanj se slušatelj seznani s tistim delom rekonstruiranega prajezičnega konzonantnega sistema, ki se tiče problematike prajezičnih laringalov, torej z osnovami laringalne teorije, v kolikor ta zadeva diahrono zasnovani opis prajezične segmentalne fonologije.

Pri vajah se slušatelj uči prepoznavati določen jezikovni pojav, npr. prevoj in razvoj soglasnikov v različnih historičnih jezikih in ugotavlja, v katerih jezikih se pojavljajo bistvena odstopanja.

- Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 (ali angl. prevod starejše izdaje Indo-European Linguistics. Berlin/New York, 2003).
- Tichy, E.: Indogermanistisches Grundwissen. 3., vollständig überbearbeitete Auflage. Bremen, 2009 (ali angleški prevod A Survey of Proto-Indo-European. Bremen, 2006).
- Mayrhofer, M.: Indogermanische Grammatik I/2: Lautlehre. Heidelberg, 1986 oz. dopolnjena izd. 2012. Mayrhofer, M.: Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Bechtel. Dunaj, 2004.
- Szemerényi, O.: Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4. izd. Darmstadt, 1990 (ali angleški prevod Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford, 1996).
- Fortson, Benjamin W.: Indo-European Language and Culture: An Introduction. Blackwell Publishing, 2004.
- Šekli, M.: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1. Ljubljana, 2014. Str. 13–102.
- Kapović, M.: Uvod u indoevropsku lingvistiku. Zagreb, 2008.