Azijske filozofije

Azijske filozofije

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, doc. dr. Petek Nina

Vsebina

1. Umestitev azijskih filozofskih sistemov v zgodovinsko in širše družbeno-kulturno okolje ter na svetovno filozofsko prizorišče.
2. Metodološki pristopi obravnave problemskih sklopov v azijskih filozofijah in specifična filozofska terminologija, ki je vezana tudi na razlike glede na evropski oziroma judovsko-krščanski pogled na svet in človekovo mesto v njem.
3. Razvoj različnih metafizičnih sistemov v Indiji (filozofske šole sa?khya, advaita, dvaita, viśi??advaita …) in poskusi njihove dekonstrukcije (budizem, materializem, determinizem).
4. Ontologija (filozofski šoli nyaya in vaiśe?ika – substancialnost, kategorije bivajočega, vrste spoznanja, spoznavne zmote, silogistična forma, odsotnost in negacija).
5. Problematika spozna(va)nja ter vprašanje relevantnosti jezika pri poskusu usvajanja vrhovne resnice in izrekanja o njej v različnih šolah budizma (madhyamika, chan) in v daoizmu. Nauk o praznini, vloga negacije in paradoksov.
6. Holistični načini doseganja resnice in modrosti, ki presega zgolj racionalistični pristop in je vezana na različne tehnike kultivacije neločljivega kontinuuma duh-telo (starodavni filozofski sistem yoge, daoizem). Nagib k usvojitvi globljih vidikov bivanja ter drugačen premislek o dilemah, ki jih porajajo vprašanja o življenju, smrti in nesmrtnosti.
7. Etika in soteriologija: razmerja med teoretičnim-praktičnim, duhom-telesom, posameznikom-družbo, redom-kaosom, makro-/mikrokozmosom, življenjem-smrtjo. Razumevanje ključnosti prizadevanja k ohranjanju ravnovesja med osebno in družbeno harmonijo. Različne soteriološke smernice, načini doseganja svobode in identifikacijski mehanizmi, ki so vezani na starodavno filozofijo yoge in z njo povezane strategije osvobajanja, nauk o nesebstvu v različnih šolah budizma in daoistično »postenje duha«, »sedenje v pozabi«.
8. Etika in politična filozofija: azijske filozofije med tradicijo in moderno. Utopistični modeli družbe (daoizem, konfucijanstvo) in njihova vloga v sodobni družbeni dejanskosti. Neokonfucijanstvo, revitalizacija Konfucija, legalizem, liberalna gibanja na Kitajskem.
9. Seznanitev z aktualnimi vprašanji, ki jih odpira globalizirana svetovna realnost, in prikaz svojskih rešitev različnih azijskih filozofskih tradicij.
10. Filozofski dialog med Evropo in Azijo. Vprašanje metode, vplivi na kulturno-filozofski prostor Azije. Kyotska šola na Japonskem.