Francoščina 1

Francoščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile, lekt. mag. Bobnar Miranda, lekt. mag. Žugelj Nataša

Osnovne jezikovne strukture: sedanji in prihodnji časi, člen, pridevniki, zaimki, zanikanje, velelnik.
Osnovno besedišče: osebni podatki, opis samega sebe, svojega poklica, zanimanj, družine. Ura, dnevi v tednu, letni časi. Opis kraja.
Bralno in slušno razumevanje: kratka prirejena in avtentična besedila v francoščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih sporočil.
Osnove francoske in frankofonske civilizacije in kulture: geografija Francije, frankofonija, navade (prazniki), francoski šanson.

Prvi del enega sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih po smernicah Skupnega evropskega okvira za poučevanje jezikov (prva polovica) / The first part of one of the modern textbook sets designed according to the guidelines of the CEFR (first part)
Grégoire, M., Thiévenaz, O. (1995): Grammaire progressive du français. Pariz: CLE International.
Jereb, E. (1997): Francoska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Mermet, G. (2005): Francoscopie. Pariz: Larousse.
Mimran, R. (2005): Vocabulaire expliqué du français, niveau débutant. Pariz: CLE International.
Miquel, C. (2001): Vocabulaire progressif du français, niveau débutant. Pariz: CLE International.