Igra kot didaktično sredstvo

Igra kot didaktično sredstvo

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:10

Ure vaj:10

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

Vsebina

Pojem igre in njena smiselna uporaba pri pouku tujega jezika. Primernost igre za posamezno ciljno skupino - otroke, najstnike, odrasle.
Družabne igre. Igre za utrjevanje slovnice, besedišča, razumevanja in izražanja. Igre odkrivanja pravil.
Izdelava pravil za posamično igro. Izdelava učne priprave. Izdelava potrebnih pripomočkov za igro v razredu.
Preizkušanje in vrednotenje iger.