Interkulturnost v vzgoji in izobraževanju

Interkulturnost v vzgoji in izobraževanju

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Skubic Ermenc Klara

Vsebina

a) Pojavitev in začetki interkulturne vzgoje in izobraževanja: razlogi, modeli in diskurzi interkulturne vzgoje in izobraževanja;
b) Dva temeljna odziva sistemov izobraževanja na jezikovno in kulturno heterogeno učno populacijo: asimilacijski model (tujčevska pedagogika), interkulturna vzgoja in izobraževanje (interkulturna pedagogika);
c) Razmerje med liberalnim in multikulturnin vzgojni koncept;
d) Interkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo:
- Vzgoja v kontekstu kulturnega relativizma;
- diskurz enakosti in diskurz deficitarnosti
-kulturna raznolikost in socialna razslojenost
-manjšinske in priseljenske skupnosti in učni dosežki
-interkulturnost in inkluzija;

e) Pasti interkulturne pedagogike;
f) Evropska in slovenska politika na področju interkulturne vzgoje in izobraževanja:
- splošne značilnosti in načela delovanja evropske izobraževalne politike (s poudarkom na načelu subsidiarnosti in mehkih političnih mehanizmih);
- politični dokumenti na področju izobraževanja ljudi priseljenskega ozadja ter procesi oblikovanja politike;
- medkulturni dialog; prednosti in pasti;
- odziv slovenske politike na priseljensko populacijo v izobraževanju (normativni okvir in izzivi v praksi);

g) Poklicno izobraževanje v Sloveniji s perspektive dijakov priseljenskega ozadja (pravičnost sistema poklicnega izobraževanja, njegove močne in šibke točke, mesto in učni dosežki dijakov priseljenskega ozadja);
h) Šolstvo manjšin v Sloveniji:
- specifike zgodovinskega razvoja madžarske in italijanske narodne skupnosti
- razvoj dvojezičnih šol v Prekmurju
- značilnosti dvojezičnih šol (šolska mreža, programske prilagoditve, didaktični modeli, kadrovske specifike; po-obvezno izobraževanje)
- značilnosti ureditve šolstva na dvojezičnem ozemlju Slovenske Istre
- Cilji in izzivi obeh ureditev

i) Izobraževanje pedagoških delavcev za delo s kulturno in jezikovno heterogeno populacijo (značilnosti, prednosti in omejitve koncepta interkulturnih kompetenc)