Izbrane teme iz didaktike I

Izbrane teme iz didaktike I

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalin Janica

1. Značilnosti in dejavniki vzgoje in izobraževanja v Sloveniji

2. Opredelitev temeljnih pojmov: učna diferenciacija, učna individualizacija, selekcija

3. Zgodovinski razvoj učne individualizacije in diferenciacije

4. Temeljni sistemi učne individualizacije in diferenciacije: notranja, zunanja, fleksibilna
- Modeli notranje, zunanje in fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije
- Možnosti in meje posameznih sistemov individualizacije in diferenciacije

5. Pogoji za učinkovito individualizacijo in diferenciacijo
- Vloga in pomen učitelja
- Načrtovanje in prilagajanje učnih ciljev

6. Učne razlike med učenci: izvor učnih razlik, načini spoznavanja učencev

7. Delo z učenci s posebnimi potrebami
- Vrste posebnih potreb, načela za učiteljevo delovanje, oblikovanje individualiziranega učnega načrta

8. Delo z učenci z učnimi težavami
- Izvor in vrste učnih težav, specifične učne težave, učiteljevo prilagajanje izvajanja in vrednotenja pouka

9. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci: Opredelitev nadarjenosti, značilnosti nadarjenih učencev, smernice za odkrivanje in delo z nadarjenimi pri pouku in v drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.

1. Bergant, K. (ur), Musek Lešnik, K. (ur.) (2002): Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki: vzroki – posledice – preprečevanje. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti. (152 str.)
2. Diferenciacija in integracija. Sodobna pedagogika, letnik 50, št. 1, 1999. (220 str.)
3. Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. (101 str.)
4. Končnik-Goršič, N. (ur.), Kavkler, M. (ur.). (2002): Specifične učne težave otrok in mladostnikov: prepoznavanje, razumevanje, pomoč. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. (223 str.)
5. Magajna, L. idr. (2008): Koncept dela Učne težave v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. (101 str.)
6. Strmčnik, F. (1987): Sodobna šola v luči učne diferenciacije in individualizacije. ZOTK in IS Slovenije, Ljubljana. (303 str.)
7. Strmčnik, F. (2001): Didaktika. Osrednje teoretične teme. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 377-390. (13 str.)

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu./Relevant articles from domestic and foreign literature, accessible in libraries and on the World Wide Web.