Izbrane teme iz didaktike II

Izbrane teme iz didaktike II

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalin Janica

1. Didaktične teorije: izobraževalno-teoretična, učno-teoretična in kibernetična didaktika, didaktika kot teorija kurikuluma in didaktika kot kritična teorija učne komunikacije

2. Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela:
- Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela
- Dejavniki zagotavljanja kakovosti, spremljanje kakovosti pri pouku
- Preverjanje in ocenjevanje znanja: zunanje preverjanje znanja, problem opisnega in številčnega ocenjevanja znanja

3. Vodenje oddelka:
- vloge in naloge razrednika, dinamika in značilnosti oddelka, elementi oddelčne klime in šolske kulture
- strategije vodenja oddelka; participacija učencev
- načrtovanje dela z oddelkom; vloga oddelčnega učiteljskega zbora, načrtovanje programa življenja in dela oddelčne skupnosti
- metodologija spremljanja in vrednotenja vodenja oddelka

4. Učiteljev profesionalni razvoj:
- definiranje profesionalnega razvoja v učiteljevem poklicu
- teorije profesionalnega razvoja
- komponente novega profesionalizma
- dejavniki spodbujanja in oviranja profesionalnega razvoja
- načrtovanje profesionalnega razvoja učitelja, šola kot učeča se organizacija

1. Kakovost v vzgoji in izobraževanju. Sodobna pedagogika, letnik 51, št. 4, 2000.
2. Kalin, J. (2001). Pogledi na razrednikovo delo in vloge razrednika. Sodob. pedagog., letn. 52, št. 1, str. 8-31. (23 str.)
3. Kalin, J. (2002): Ravnatelj in razrednik pred ogledalom novega profesionalizma. Sodobna pedagogika, letnik 53, št. 1, str. 150-166.
4. Kalin, J. (2004). Učiteljev profesionalni razvoj in kultura učeče se organizacije. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, št. 3, str. 25-36.
5. Klafki, W. (1992): Didaktičke teorije. Zagreb: Educa.
6. Krek, J. in drugi (2005): Med opisom in številko. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
7. Marentič Požarnik, B. in drugi (2005): Učitelji v prenovi – njihova strokovna avtonomija in odgovornost. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
8. Muršak, J., Javrh, P., Kalin, J. (2011). Poklicni razvoj učiteljev. (Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
9. Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti (2005). Ljubljana: MŠŠ. Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/de….

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles from domestic and foreign literature, accessible in libraries and on the World Wide Web.