Javno govorno nastopanje

Javno govorno nastopanje

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Tivadar Hotimir

- Kratka ponovitev poznavanja metod različnih družboslovnih in humanističnih ved (antropologija, komunikologija, pedagogika, psihologija itd.), katerih skupna točka je preučevanje (javnega) diskurza,
- poglobitev preučevanja temeljnih dimenzij javnega diskurza in preučevanja različnih diskurzivnih pristopov (konverzacijska, etnografska, sociolingvistična, pragmatična in kulturološka analiza),
- predstavitev različnih teorij načel uspešnega (javnega) sporočanja (npr. Griceove maksime, ki naj bi jih upoštevali tvorci, ko oblikujejo besedilo v določenih okoliščinah),
- kratka ponovitev različnih teorij, ki se osredotočajo na preučevanje kriterijev besedilnosti, in poglobljena predstavitev kriterijev namernosti, sprejemljivosti, informativnosti in situacijskoti v okviru javnega govornega nastopanja,
- predstavitev prozodičnih prvin, ki spremljajo govor,
- predstavitev besednorednih (predvsem členitev po aktualnosti) dejavnikov, ki pogojujejo uspešnost javnega govornega diskurza.

- KRAJNC, Mira, 2005: Poskus oblikovanja meril za tvorbo učinkovitega javnega govorjenega publicističnega besedila. Slavistična revija. Ljubljana: 53/1, 27–47.
- TIVADAR, Hotimir, 2004: Podoba in funkcija govorjenega knjižnega jezika glede na neknjižne zvrsti. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik: 437–452.
- KRANJC, Simona, 2001: Govorna komunikacija v javnem položaju. Prvo slovensko-hrvaško srečanje. Ur. Vesna Požgaj Hadži. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 43–51.
- SMOLEJ, Mojca, 2006: Vpliv besedilne vrste na uresničitev skladenjskih struktur: primer narativnih besedil v vsakdanjem spontanem govoru: (doktorska disertacija).
- DANEŠ, František, 2000: Jazyk a text: vybor z lingvistickeho díla Františka Daneša. Ur. Dagmar Čapková. Praha: Univerzita Karlova.
- COOK, Guy, 2001: Discourse. Oxford: Oxford university press.
- COULTHARD, Malcolm, 1997: An introduction to discourse Analysis. London, New York: Longman.
-SCHIFFRIN, Deborah, 1995: Approaches to discourse. Oxford, Cambridge: Blackwell.