Jezikovna norma in jezikovna kultura

Jezikovna norma in jezikovna kultura

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Tivadar Hotimir

- Razmejitev pojmov norma – kodifikacija, norma – raba in pojmov jezikovna kultiviranost – jezikovno kultiviranje. Razmerje med normo, jezikovnim sistemom in rabo.
- Jezikovna zvrstnost: norme knjižnega jezika in neknjižnih zvrsti.
- Merila za oblikovanje knjižnojezikovne norme. Načini in viri normiranja (jezikovni korpus kot sodobni jezikoslovni vir). Načela jezikovne »pravilnosti« – argumenti za in proti.
- Razvoj jezikovne norme slovenskega knjižnega jezika in načela sodobne slovenske knjižnojezikovne norme.
- Temeljni jezikovnokulturni pojmi: purizem, antipurizem, jezikovno načrtovanje (jezikovna kultura in jezikovna politika: akcija Slovenščina v javnosti, zakon o jeziku).
- Jezikovna kultura v vlogi kritičnega vrednotenja knjižnojezikovne norme, zlasti njene kodifikacije.
- Vloga lektoriranja besedil v okviru jezikovnokulturnih prizadevanj v slovenskem prostoru.

- VIDOVIČ MUHA, Ada: Nekatera aktualna vprašanja slovenske jezikovne kulture, XXVII. SSJLK, Zbornik predavanj, Ljubljana 1991, 17–27. COBISS.SI-ID 37999872
- Družbeno-politični vidik normativnosti v slovanskih jezikih, Slavistična revija 46, 1998, 95–116. COBISS.SI-ID 761092
- Slovenščina v javnosti, ur. B. Pogorelec, Ljubljana 1983. COBISS.SI-ID 13748993
- KRŽIŠNIK, Erika: Slovensko gospodarstvo o slovenskem jeziku. Jezik in slovstvo, 1989/90, let. 35, št. 4/5, 102–106. COBISS.SI-ID 746756
- Pravopis v slovenski državi in slovenskem jezikoslovju. Slava (Ljublj.), 1992/93, let. 6, št. 1, str. 8–17. COBISS.SI-ID 16363522
- Knjižnojezikovna norma v "argentinskoslovenski" Svobodni Sloveniji. Ustvarjalnost Slovencev po svetu: zbornik predavanj SSJLK. Ljubljana 2002, str. 21–40. COBISS.SI-ID 118947072
- Jezik in čas, Ljubljana 1996 (izbrani članki: Vidovič Muha, Pogorelec, Kalin Golob). COBISS.SI-ID 61283072
- SKUBIC, Andrej: Obrazi jezika, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 222973952
- Kaj je novega v slovenskem knjižnem jeziku? – Ob izidu Slovenskega pravopisa, zb. 38. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID 18904418