Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Razvijanje sposobnosti razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v makedonščini; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo, seznanjanje z makedonsko kulturo.
Teme: družina, delo, študij, prosti čas, potovanje, družba, okolje.

Bojkovska, S. et al., 2008: Opšta gramatika na makedonskiot jazik, Skopje: Prosvetno delo. Izbrana poglavja (str. 41–220).
Minova-Gjurkova, L., 2007: Gramatika na makedonskiot standarden jazik za stranci. Štip: 2-ri Avgust. Izbrana poglavja.
Cvetkovski, Ž. et al., 2017: Pravopis na makedonskiot jazik. Skopje: Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Kultura. https://pravopis.mk/
Novšak, F., 1982: Makedonsko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
Oficijalen rečnik na makedonskiot jazik: https://makedonski.gov.mk/
Aleksova, G., 2019: Lozje: makedonski jazik za stranci, sredno ramnšte, Skopje: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Skopje, Filološki fakultet »Blaže Koneski«. 6–79. http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/LOZJE_Gordana_Aleksova.pdf