Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Yankova Veneta

Oblike preteklih glagolskih časov (perfekt, pluskvamperfekt) in njihova raba, oblike prihodnjiških glagolskih časov (prihodnjik v preteklosti, predvaritelni prihodnjik, predvaritelni prihodnjik v preteklosti.
Branje srednje zahtevnih besedil (B1); osnovno sporazumevanje o dani temi (opis, pripovedovanje, povzemanje besedil s parafraziranjem); tvorjenje ustnih/pisnih besedil v bolgarščini; spoznavanje novega besedja in prevajanje lažjih besedil.
Teme: vsakodnevni problemi mladih, zunanjost in značaj, promet, nakupovanje, prehranjevanje, zdravje.

P. Pašov. Praktičeska b?lgarska gramatika. Sofija, Narodna prosveta, 1989. COBISS.SI-ID 1336674
Andrejčin, L., Popov, K., Stojanov, S., 2020: Gramatika na b’’lgarskija ezik. Sofija: Prosveta. COBISS.SI-ID 43929352
Andrejčin, L., Georgiev, L., Ilčev, S., Kostov, N., Lekov, I., Stojkov, S., Todorov, C., 1963: B’’lgarski t’’lkoven rečnik. Četv’’rto fototipno izdanie. Sofija: Izdatelstvo na BAN. COBISS.SI-ID 7770722.
E. Perniška. Sinonimen rečnik na b?lgarskija ezik (s antonimi I blizkoznačni dumi), Sofija, 2003. COBISS.SI-ID 27303010
V. I. Georgiev idr. B?lgarski etimologičen rečnik. Tom I-V. Sofija, 1978-2003. COBISS.SI-ID - 1736802
Ž. Koleva-Zlateva idr. B?lgarski ezik za čuždenci. P?rva čast. Veliko T?rnovo, 2007. COBISS.SI-ID 49585762