Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, lekt. Podržaj Tina

Vsebina

V 1. semestru:
1. Obdelava zahtevnih slovničnih tem s poudarkom na posebnostih: pomenske skupine samostalnikov (nomina essendi, nomina agentis, nomina instrumenti, nomina collectiva ipd.), posebnosti sklanjatve samostalnikov in števnikov, sistem glagolskih oblik v sodobni poljščini s poudarkom na temah, ki povzročajo največ težav (glagoli gibanja, tvorba/pretvorba vidskih parov, glagolske predpone), zapletene večstavčne povedi in funkcija modulantov (členkov in medmetov), struktura besedila, jezikovna norma v govorjenem in pisanem jeziku.
2. Nadgradnja leksikalnega fonda iz različnih strokovnih področij.
V 2. semestru:
1. Branje specializiranih in umetnostnih besedil, ki predstavljajo socialne in funkcijske zvrsti poljskega jezika.
2. Izpopolnjevanje spretnosti slušnega razumevanja besedil (poslušanje radijskih iger in drugih oddaj, gledanje filmov ter raznovrstnega avdiovizualnega gradiva).
3. Prevajanje izbranih besedil različnih zvrsti.