Literarnoteoretske vsebine

Literarnoteoretske vsebine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

- opredelitev
- zgodovinski pregled literarnih teorij (tudi španskih)
- predstavniki španske literarne teorije
- literarne teorije 20. in 21. stoletja s poudarkom na literarnoteoretskih pojmih
- metodologije literarne vede

FOKKEMA, D.W, IBSCH, ELRUD: Teorías de la literatura del siglo XX. Madrid: Cátedra.
GÓMEZ REDONDO, FERNANDO: Manual de crítica literaria contemporánea. Madrid: Castalia.
POZUELO YVANCOS, JOSÉ MARÍA: Teoría del lenguaje literario. Madrid: Cátedra.
SELDEN, RAMAN: La teoría literaria contemporánea. Barcelona: Ariel.
VINAS PIQUER, DAVID: Historia de la crítica literaria. Barcelona: Ariel.
ZUPAN SOSIČ, ALOJZIJA: Teorija pripovedi. Maribor: Litera.