Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost)

Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost)

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Predstavitev posameznih faz znanstvenega dela, od osnutka do končnega izdelka, metod in tehnik analize in uvajanje študentov v znanstveno delo, ki se zahteva pri pisanju magistrske naloge.
Različne besedilne strukture (splošno-specifično, problem-rešitev, komentar, povzemanje, izražanje kritičnega mnenja). Raziskovalne metode: eksperimentalne, neeksperimentalne; kvantitativne, kvalitativne; raziskovalni načrt.

- Z. Škreb, A. Stamać, 41986: Uvod u književnost. Teorija, metodologija. Zagreb.
- V. Biti, 1997: Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb.
- H. R. Jaus, 1998: Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Ljubljana.
- Z. Kovač, 2001: Poredbena i/ili interkulturalna povijest književnosti. Zagreb.
- R. Zelenika, 2000: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada. Rijeka.