Osnove beloruščine in ukrajinščine

Osnove beloruščine in ukrajinščine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krvina Domen, izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Kratek oris zgodovine obeh jezikov in trenutnega jezikovnega položaja. Bistvene diferencialne lastnosti obeh jezikov (grafične, fonetične, morfološke) glede na ruščino. Branje preprostejših besedil.

P. Mayo: Belorussian.V: Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, 887-947. COBISS.SI-ID 45875968 COBISS.SI-ID 121663488 2002!
G. Y. Shevelov: Ukrainian. Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, 947-999. COBISS.SI-ID 45875968 COBISS.SI-ID 121663488 2002!
А. Е. Супрун, А. М. Калюта: Введение в славянскую филологию. Минск, 1981, 33-60 (pogl. Восточнославянские языки). COBISS.SI-ID 520857492
F. Jakopin: Vprašanje beloruskega jezika in jezikoslovja. Jezik in slovstvo 15, 1969/70, 172-182, 248-258. COBISS.SI-ID 746756
Juliana Besters Dilger: Ukrajinski in ruski jezik v Ukrajini deset let po samostojnosti. Slavistična revija 4, 2001, 315-325. COBISS.SI-ID 761092
Н. Б. Мечковская: Белорусский язык. Социолингвистические очерки. Specimina philologiae slavicae 138. Muenchen: Otto Sagner, 2003. 21-93; 107-156. COBISS.SI-ID - 12638873