Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij

Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra

1. Management, šolstvo šola:
- Pojem in posebnosti šolskega managementa
- Nastanek in razvoj šolskega managementa
- Participativni model managementa. Značilnosti (vključevanje zaposlenih v oblikovanje šolske podobe; razvijanje zaupanja; teamska organiziranost; strokovnost in participacija).
- Omejitve in težave participativnega managementa

2. Kultura šole
- Pojem reda, pedagoškega režima, kulture in klime šole
- Značilnosti in ugotavljanje značilnosti šolske kulture
- Razvijanje timske kulture na šoli
- Poseganja pedagoga pri spreminjanju režima ter oblikovanju individualne podobe šole.

3. Ravnatelj in vodenje šole
- Položaj in naloge ravnatelja kot pedagoškega in upravnega vodje; ravnatelj v različnih šolskih sistemih
- Ravnatelj in politika šole
- Moč in kompetence ravnatelja
- Stili vodenja šole;
- Osebnostne karakteristike in odlike
- Ravnatelj in motivacija učiteljev za sodelovanje

4. Šolsko zasnovano programiranje dela
- Organizacijski in politični razlogi decentralizacije; kaj je šolsko zasnovano programiranje; karakteristike šolsko zasnovanega programiranja; pojem kreativne šole in razvojne kulture.

5. Vizija šole
- Pojem vizije šole; načela načrtovanja šolske vizije; operativna struktura in področja načrtovanja šolske vizije.

6. Načrtovanje razvoja šole
- Definicija, značilnosti, razlike in povezanost vizije in razvojnih načrtov šole;
- Splošna narava, nameni in uporabnost razvojnih načrtov
- Analiza etap razvojnih načrtov (ocena- audit, definicija- redefinicija, izdelava razvojnega načrta in zagotavljanje pogojev (financiranje), uresničevanje; spremljanje, evalvacija, poročanje)

7. Šolski svetovalni delavec in ravnatelj
- Faktorji, ki vplivajo na položaj svetovalnega delavca in odnos ravnatelja do svetovalnega delavca.
- Načela strokovno korektnega sodelovanja med njima pri koncipiranju in usmerjanju pedagoškega režima dela na šoli.

- Caldwell, B. J., Spinks, J. M. (1998). Beyond the Self-Managing School. London: Falmer Press.
- Glickman, C.D., Gordon, S. P., Ross-Gordon, J.M. (2001): Supervision and Instructional Leadership. London: Allan and Bacon.
- Polak, A. (2009). Timsko delo v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Modrijan.
- Prosser, J. (1999): School Culture. London: Poul Chapman Publishing.
- Resman M. (1994). Načrtovanje razvoja šole. Vzgoja in izobraževanje, letn. 25, št. 6, str. 3-8.
- Resman, M. (1994). Ravnatelj in vizija šole. Sodobna pedagogika, letn. 45, št. 3-4, str. 122-132.
- Resman, M. (1994). Ravnatelj in motivacija učiteljev za sodelovanje in kvaliteto dela. Sodobna pedagogika, letn. 45, št. 5-6, str. 213-226.
- Resman, M. (2002). Vzvodi šolskega razvoja. Sodobna pedagogika, letn. 53, št. 1, str. 8-26.
- Resman, M. (2004): Ravnatelj, vodenje in šolski svetovalni delavec. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, št. 2, str. 7-22.
- Resman, M.(2005): Zakaj razvijanje timov in timske kulture na šoli. Sodobna pedagogika, letn. 56, št. 3, str. 80-96.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles from domestic and foreign literature available in libraries and on the internet.