Poklicna pedagogika

Poklicna pedagogika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela

Sistemi in različne možnosti zakonskega urejanja in organizacije izobraževanja za potrebe dela

Vpliv znanosti, tehnike in tehnologije na razvoj strukture in organizacije dela
Upravljanje človeških virov (Human resource management) - uvod
Kadrovsko - izobraževalna dejavnost v podjetju:
a) načrtovanje in vodenje kadrovsko-izobraževalne dejavnosti
b) načrtovanje in vodenje projekta razvoja kadrov
c) planiranje izobraževanja, različni metodološki pristopi in modeli
Organizacija izobraževalne dejavnosti v slovenskih podjetjih:
a) razvoj
b) zakonski in formalno-pravni okviri,
Poklicna kariera: pojem, značilnosti razvoja, karierne teroije

- Peterson, R. (1996): Training Needs Analysis in the Workplace. Kogan Page, London, 135 str.
- Laval, C (2005): Šola ni podjetje. Neoliberalni napad na javno šolstvo. Krt, Ljubljana, 336 str.
- Dubar, C. (l993): Poklicna socializacije današnje mladine: krize in spremembe. V: Sodobna pedagogika,1-2, str. 69 – 77
- Vidmar, T.: Tridelna shema poklicno-cehovskega izobraževanja na prehodu iz srednjega veka v novi vek. V: Sodobna pedagogika, 2/99 str. 92 – 102
- Učeča se organizacija. (2005). Skupina avtorjev, GV založba, 2005, 368 str.
- Brečko, D. (2002): Koncepti razvoja kariere. Andragoška spoznanja, št. 3-4, str. 19-34
- Muršak, J. (2010). General Education in the Function of Labour Market Needs and/or Personal Development. V: Odgojne znanosti, št. 12/2010, št. 1, str. 185 – 196
- Muršak, J., Javrh, P., Kalin, J. (2011). Poklicni razvoj učiteljev. Ljubljana: ZI FF
- Muršak, J. (2012). Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana:CPI
- Muršak, J..(2002). Duševni obraz človeka v dobi strojev ali poklic kot najvišja oblika dela : analiza pedagoškega opusa Karla Ozvalda z vidika poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Sodob. pedagog., 2002, letn. 53, št. 4, str. 114-131.
- Appreticeship supply in the Member States of the EU. Final repport. 2012. European comission: IKEI
- Education at a glance 2013 OECD. http://www.oecd.org/edu/eag2013%20%28eng%29--FINAL%2020%20June%202013.p…
Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu./ Relevant articles from domestic and foreign literature available in libraries and on the World Wide Web