Psihološke intervencije v vzgoji in izobraževanju

Psihološke intervencije v vzgoji in izobraževanju

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Magajna Lidija, doc. dr. Vec Tomaž, izr. prof. dr. Masten Robert, prof. dr. Peklaj Cirila

- Intervencije za učitelje in učence spoprijemanje s stresom, mobingom, »težavnimi razredi«, za spodbujanje socialnih spretnosti (oz. pozitivnega vedenja, ki podpira učenje);
- Vloga psihologa pri kriznih situacijah v šoli (npr. pri nenadnih smrtih– samomorih, nesrečah, izgubah…) – pomoč učencem, učiteljem, staršem in vodstvu šole;
- Psihološke intervencije na osnovi analize kognitivnih primanjkljajev in močnih področij pri učencih s specifičnimi učnimi težavami (izvršilne funkcije, pozornost, spomin);
- Supervizija pri delu s šolskim kolektivom in kot orodje profesionalnega razvoja šolskega psihologa.

- Brock (2012). Best Practices in School Crisis Prevention and Intervention. Bethesda: NASP Publications, str. 305 – 337. COBISS.SI-ID - 58835298
- Hartney, E. (2008). Stress management for teachers. London: Continuum International Publishing Group, str. 89–102. COBISS.SI-ID - 1165180
- Hayes, C. (2006). Stress relief for teachers. The »coping triangle«. London: Routledge, str. 4–38,76–109. http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/logi…
- Košak Babuder, M. (ur.), Velikonja, M. (ur.) (2011). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora. 1. natis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, str. 158–195. COBISS.SI-ID - 256377600
- Magajna, L. (2014). Analiza šibkih in močnih področij v okviru kompleksne evalvacije primanjkljajev na posameznih področjih učenja. V: Košak Babuder, M. (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, str. 112–120. https://www.drustvo-bravo.si/prispevki/zborniki-konferenc/
- Rogers, B. (2012). The essential guide to managing teacher stress. Harlow, England: Pearson Education Ltd., str. 145–184. COBISS.SI-ID - 164042755
- Žorga, Sonja (2002). Razvojno-edukativni model supervizije. V S. Žorga (ur.), Metode in oblike supervizije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, str. 15–48. COBISS.SI-ID - 118874880