Razvoj slovaškega jezika in dialektologija

Razvoj slovaškega jezika in dialektologija

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

1. Pregled razvoja slovaškega knjižnega jezika – sintetična zgodovina slovaščine.
2. Hipoteze in teorije o izvoru slovaščine – centrična hipoteza, teoriji o nehomogeni in homogeni etnogenezi, migracijsko-integracijska teorija.
3. Pregled glavnih sprememb iz praslovanske osnove do sedaj.
4. Narečni makroareali na Slovaškem.
5. Zahodno-, srednje in vzhodnoslovaška narečja.
6. Slovaška narečja v tujini na primeru slovaščine iz Vojvodine v Srbiji.