Slovensko-italijansko prevajanje

Slovensko-italijansko prevajanje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro

Vsebina

Usvajanje splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. Vzporejanje italijanskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Različni metodološki pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Prevajanje raznolikih besedil v slovenski jezik: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd. Analiza prevodov in izhodiščnih besedil Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov.