Sodobno konservatorstvo

Sodobno konservatorstvo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hazler Vito, izr. prof. dr. Kozorog Miha

Vsebino predmeta začrtujejo štirje temeljni tematski sklopi: teorija varstva stavbne dediščine; metode in metodologija konservatorstva; modeli varstva; oblike standardov dela in normativnega ter obligatornega varstva na lokalni, nacionalni in svetovni ravni.
Ključni poudarek je na seznanjanju in uveljavljanju spomeniškovarstvenih vidikov prepoznavanja in vrednotenja kulturne in naravne dediščine in na razvijanju interdisciplinarnih oblik dela v vseh okoljih in na vseh ravneh družbenega življenja. Poudarek je tudi na uporabi posebnih in splošnih metod dela, kar ob natančno izdelanih metodoloških izhodiščih omogoča kakovostne oblike dokumentacijskega in fizičnega varstva in ustvarja možnosti razvijanja modelnega varstva za hitro in učinkovito prilagajanje družbenim razmeram in s tem uveljavljanje doktrine varstvene dejavnosti. Poudarek je prav tako na seznanjanju oblik standardov dela in normativnega ter obligatornega varstva z namenom ovrednotenja posebnih in splošnih oblik raziskovalnega in strokovnega dela v spomeniškovarstveni dejavnosti. Poudarek je tudi na obravnavi prvobitnih tehnologij obdelave izvirnih materialov in na uvajanju tistih sodobnih tehnik in metod dela, ki zagotavljajo sonaravno in trajnostno ohranjanje dediščine.

1. Bille Larsen, Peter in William Logan, 2018, World Heritage and Sustainable Development: New Directions in World Heritage Management. Routledge.
2. Chitty, Gill in David Baker (ur.), 1999, Managing Historic Sites and Buildings: Reconciling Presentation and Preservation. London: Routledge.
3. Fister, Peter, 1979, Obnova in varstvo arhitekturne dediščine. Ljubljana: Partizanska knjiga.
4. Hazler, Vito, 1999, Podreti ali obnoviti: Zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Založba Rokus.
5. Ingold, Tim, 2013, Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. Routledge.
6. Logan, William in Keir Reeves (ur.), 2008, Places of Pain and Shame: Dealing with 'Difficult Heritage'. Routledge.
7. Munoz Vinas, Salvador, 2005, Contemporary Theory of Conservation. Oxford idr.: Elsevier.
8. Roe, Maggie in Ken Taylor (ur.), 2014, New Cultural Landscapes. Routledge.
9. Taylor, Ken, Archer St. Clair in Nora J. Mitchell (ur.), 2014, Conserving Cultural Landscapes: Challenges and New Directions. Routledge.
10. Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (več zvezkov od 1994 dalje).