Šolsko svetovalno delo I

Šolsko svetovalno delo I

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra, doc. dr. Šarić Marjeta

1. Svetovalno delo in šola
- Značilnosti šolskega svetovalnega dela; načela šolskega svetovalnega dela, položaj šolskih svetovalnih delavcev
- Karakteristike: šolsko in osebno svetovanje
- Organizacijsko operativne rešitve svetovalne pomoči

2. Teorije svetovanja:
- Značilnosti nekaterih teorij svetovanje: psihodinamska, behavioristična, Rogersova, gestalt, transakcijska, realitetna
- Analiza Rogersove teorije svetovanja
- Pogoji uspešnega svetovanja
- Etape svetovalnega procesa

3. Svetovalno delo z učenci
- Razvojno svetovanje (cilji in naloge), posebnosti razvojnega svetovanja v predšolskem in šolskem obdobju, v vrtcu, osnovni in srednji šoli
- Načela in pogoji svetovalnega dela šolskega pedagoga z učenci Preventivno in kurativno svetovalno delo; individualno in skupinsko svetovalno delo z učenci
- Individualno in skupinsko svetovalno delo z učenci; svetovalno delo z oddelčnimi skupnostmi učencev; integracija/inkluzija učencev s posebnimi potrebami, kulturno, socialno, jezikovno drugačnimi

4. Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji
- Objektivni in subjektivni pogoji (po)svetovalnega dela z učitelji; vsebinske možnosti svetovalnega in posvetovalnega dela med učitelji in pedagogom

5. Svetovalno in posvetovalno delo s starši
- Formalne in neformalne oblike sodelovanja šole z domom oziroma učiteljev s starši
- Motivacija staršev za sodelovanje; individualne in skupinske oblike sodelovanja (roditeljski sestanki, skupine staršev rizičnih otrok) in svetovalnega dela

7. Tehnika načrtovanja in evalvacije dela šolskega pedagoga
- Letni delovni načrt šolskega pedagoga: viri načrtovanja, temeljne akcije in aktualne naloge

8. Etična načela svetovalnega dela

- Bezić, T., Rupar, B., Škarič, J. (2003). Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela svetovalne službe. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
- Kalin, J., Resman, M., Šteh, B., Mrvar, P., Govekar-Okoliš, M., Mažgon, J. (2009). Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
- Mrvar, P. (2004). Interkulturno svetovanje in interkulturne svetovalne kompetence. Sodobna pedagogika, letn. 55, št. 3, str. 146-167.
- Programske smernice (1999). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
- Resman, M., Bečaj, J., Bezić T., Čačinovič Vogrinčič, G., Musek, J. (1999). Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
- Resman, M. (2003): Interkulturna vzgoja in svetovanje. Sodobna pedagogika, letn. 54, št. 1, str. 60-79.
- Resman, M. (2004). Ravnatelj, vodenje in šolski svetovalni delavec. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2, str. 7-22.
- Aktualna šolska zakonodaja
Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu./Relevant articles from domestic and foreign literature available in libraries and on the internet.