Španščina: jeziki strok D

Španščina: jeziki strok D

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula

Vsebina

Splošne značilnosti jezikov strok in specifične značilnosti posameznih jezikov strok (ekonomskega, pravnega …).
Razlike med standardnim jezikom in strokovnim jezikom.
Tipologija jezikov za specifične namene / jezikov strok.
Raznolikost strokovnega diskurza.
Glavne značilnosti strokovnih diskurzov v španščini. Strokovno izrazoslovje in terminologija.
Obravnava in analiza izbranih strokovnih besedil s področja akademskega izobraževanja, poklicnega življenja, humanistike in družbenih ved.
Razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti.
Podajanje stališč in argumentiranje.
Reševanje problemov.
Poznavanje besedja, glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in pravopisa ter sociolingvističnih in pragmatičnih značilnosti španskega jezika za specifične namene.
Poznavanje splošnih kulturnih in družbenih značilnosti posameznih strokovnih področij.
Razvijanje komunikacijske spretnosti v okviru izbrane strokovne tematike.
Strategije branja strokovnih besedil.
Medkulturna pragmatika.