Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II

Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Germ Martin

V okviru predmeta študentje spoznavajo razvoj renesančne umetnosti od njenih zametkov v zgodnjem 15. st. do apogeja visoke renesanse v zgodnjem 16. st. Tako v prvem kot v drugem delu spoznavajo kulturnozgodovinske dejavnike, ki so sooblikovali umetnostno produkcijo obravnavanega obdobja, spremljajo razvojne faze že uveljavljenih likovnih elementov in uveljavitev novih, sledijo razvoju sakralne in profane arhitekture, spremljajo razvoj kiparstva, se seznanijo z razvojem slikarstva in njegovih raziskovalnih ciljev. Poleg poznavanja temeljnih smeri umetnostnega razvoja v vodilnih zahodnoevropskih deželah (Italija, Nizozemska, Nemčija,) ter njihovega vpliva na sosednje dežele je posebna pozornost posvečena vodilnim umetnikom in predstavitvi njihovega opusa. Pri analizi umetnikov je izpostavljena vzporednost likovnih in vsebinskih ciljev, slogovne povezave, medsebojni vplivi in prenos idej. Hkrati je opozorjeno na širšo kulturnozgodovinsko in socialno pogojenost umetnosti. Pregled zajema vsa bistvena področja umetniške ustvarjalnosti: arhitekturo, kiparstvo in slikarstvo. Razvoj arhitekture je podan v kronološko zasnovanem pregledu, ki upošteva tako slogovni kot ikonografski razvoj, različne stavbne tipe, funkcionalni vidik, regionalno pogojenost in vpetost arhitekturnih spomenikov v širšo urbanistično zasnovo, kakor tudi analizo individualnih slogovnih značilnosti vodilnih arhitektov. Pregled kiparstva sledi podobni zasnovi, obravnava slogovne in ikonografske značilnosti, posebno pozornost pa posveča individualni obravnavi najvidnejših kiparjev in njihovih opusov. V pregledu slikarstva so zajete vse temeljne zvrsti, pri čemer je poleg slogovnega in ikonografskega razvoja izpostavljena povezanost med različnimi zvrstmi. Posebna pozornost je namenjena celoviti umetnostnozgodovinski obravnavi umetniških opusov vodilnih slikarjev in slikarskih šol

Ustrezni zvezki iz vodilnih pregledov razvoja evropske umetnosti v zbirkah L'Univers des formes, Propyläen Kunstgeschichte (Supplementa), Pelican History of Art, zvezki zbirke The Renaissance in Europe itd. ter monografije posameznih umetnikov. Ob tem še pregledna dela za posamezna področja in problematiko:
- Francis AMES-LEWIS: The Intellectual Life of Early Renaissance Artist, New Haven/London 2000
- André CHASTEL/Robert KLEIN: Europe de la Renaissance. L'age de l'humanisme, Paris 1963
- Peter BURKE: Tradition and Innovation in Renaissance Italy, London 1972
- Rudolf WITTKOWER: Architectural Principles in the Age of Humanism, London 1973
- H. A. MILTON/V. M. LAPMUGNANI (eds.): The Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo: The Representation of Architecture, London 1994
- Phyllis PRAY BOBER/Ruth RUBENSTEIN: Renaissance Artists and Antique Sculpture, London/New York 1987
- John POPE-HENNESSY: Italian Renaissance Sculpture, London 1996
- John WHITE, Birth and Rebirth of Pictorial Space, London 1975
- Anthony BLUNT: Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford 1965
- Erwin PANOFSKY: Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character, I-II, Cambridge (MA) 1961
Ob posameznih poglavjih in posebnih problemih je na predavanjih navedena dodatna strokovna literatura.