Uvod v globalizacijske študije

Uvod v globalizacijske študije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mandelc Damjan

Predmet je zastavljen interdisciplinarno in seznanja s prevladujočimi definicijami, teoretskimi ter avtorskimi pristopi (Giddens, Scholte, Held, McGrew, Sassen. Kaldor, Beck, Urry, Bauman, Archibugi, Nye, Hedetoft, Tomlinson, Appadurai, Hopkins idr.) na tem področju. V drugem delu so predstavljene sociološke posledice, ki jih ima globalizacija na izbrana področja v družbi, kulturi, politiki. V tretjem delu bodo posebej izpostavljeni problemi demokratizacije globalizacije oz. globalizacije demokracije in obravnava vzrokov in posledic globalizacije v smislu transformacije družbene geografije ter rasti suprateritorialnih in supranacionalnih prostorov.

Izbrana poglavja iz:
- Z. Bauman (1998) Globalization – The Human Consequences, Cambridge.
- U. Beck (2004) Kaj je globalizacija?, Ljubljana.
- D. Held in A. McGrew (ured., 2003) A Globalizing World? Culture, Economics, Politics, London in New York
- J. Scholte (2000, 2005) Globalization – A Critical Introduction, London.
- J. Urry (2003) Global Complexity, Cambridge.