Uvod v jezikoslovje

Uvod v jezikoslovje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 10

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

1. Opredelitev jezikoslovja kot empirične znanosti, opredelitev predmeta jezikoslovja, podatki in metodologija sodobnega jezikoslovja.
2. Osnovna znanja o jezikoslovnih ravninah (fonetika, fonologija, morfologija, skladnja, semantika in pragmatika) s poudarkom na slovenščini.
3. Jezik in misel (jezikovni determinizem).
4. Jezikovna tipologija in jezikovne družine.
5. Usvajanje maternega jezika.
6. Osnove procesiranja jezika, psiholingvistike, nevrolingvistike.

Izbrana poglavja iz:
Marija Golden, 1996, O jeziku in jezikoslovju, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, FF, Ljubljana. (436 str.) COBISS.SI-ID - 57670400
Victoria A. Fromkin, ur., 2000, Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory, Blackwell. (768 str.) COBISS.SI-ID - 13053282
William O'Grady, John Archibald, Mark Aronoff and Janie Rees-Miller, 2017, Contemporary
Linguistics: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin's (636 str.) COBISS.SI-ID - 66295906
Steven Pinker, 1994, The Language Instinct: How the Mind Creates Language, William Morrow, New York. (494 str.) COBISS.SI-ID - 771938
Jože Toporišič, 2000, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja Maribor. (923 str.) COBISS.SI-ID - 44990977