Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Žiga, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Vsebina

Širjenje Osmanskega v prostor jugovzhodne in srednje Evrope v 15. in 16. stoletju; odnosi med Turki, Habsburško monarhijo in Beneško republiko od konca 15. do konca 18. stoletja; islamizacija; osmanska uprava; turški fevdalizem; položaj vazalnih kneževin; etnične migracije v prostoru jugovzhodne Evrope in njihove trajne posledice; prepletanje političnih gospodarskih družbenih verskih in kulturnih vzorcev; vzroki za periferizacijo in perifernost jugovzhodne Evrope glede na evropska razvojna središča; politična in gospodarska kriza Osmanske države; razpad osmanskega fevdalnega sistema (čiftlučenje); vloga pravoslavne cerkve v Osmanski državi in v okviru habsburške monarhije; vojaški, politični, in gospodarski vzpon habsburške monarhije; pridobitev ogrske in hrvaške krone s strani Habsburžanov; uveljavljanje absolutizma in odpori proti njemu na Ogrskem in Hrvaškem; srbske dežele v 16. in 17. stoletju; vzpostavitev vojaškega ravnotežja med habsburškimi deželami in Osmansko državo; avstrijsko – turške vojne; nastanek , razvoj in notranja ureditev Vojne krajine; beneško-turške vojne; Benetke v Dalmaciji in na Peloponezu; politični in gospodarski položaja Dubrovnika in njegov kulturni pomen od 15. do začetka 19. stoletja; vznik politične misli na Balkanu; nastanek Vzhodnega vprašanja; pogled na Osmanski imperij in oblikovanje podobe o Turkih v Habsburški monarhiji in v zahodni Evropi.