Jezik A v teoriji in praksi 1: slovaški

Jezik A v teoriji in praksi 1: slovaški

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:105

ECTS točke:12

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Vsebina

VAJE:
Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika v najrazlicnejših sporazumevalnih situacijah. Ob besedilih jim je predstavljena tudi socialna zvrstnost jezika, hkrati pa spoznavajo tudi realije.
Branje in analiziranje strokovnih besedil ter izdelava študijskih zapiskov (prepricevalni in raziskovalni sestavek; uporaba virov).
Razumevanje in povzemanje slušnih strokovnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Diskusija v okviru danih tem (obdelava idiomov, stalnih besednih zvez). Porocani govor, pripovedni postopki in tehnike, obvladovanje razlicnih registrov.
Razlika pri rabi tujk v poljšcini in slovenšcini.
Prevajanje zvrstnih besedil.
Vsestransko analiziranje izhodišcnega besedila, kar spodbuja obcutljivost za zvrst, pomembnost tipa besedila kot tudi zahteve ciljnega odjemalca prevoda. Poglobljena razclemba tistih prvin besedila, ki so najbolj imanentne izhodišcnemu jeziku in ki predstavljajo problem pri prenašanju v ciljni jezik. Primerjanje razlicnih prevajalskih rešitev in diskutiranje o posameznih izbirah, utemeljevanje in zagovarjanje.

PREDAVANJA:
1. Jezik in zvrstnost, jezikoslovje in stilistika.
2. Osnovne slovaške stilisticne koncepcije.
3. Karakteristika pojma zvrstnost.
4. Razvršcanje zvrstnosti
5. Opis znakov in posameznih vrst zvrstnosti
Pregled razvoja slovaškega knjižnega jezika – sinteticna zgodovina slovašcine. Hipoteze in teorije o izvoru sklovašcine – centricna hipoteza, teoriji o nehomogeni in homogeni etnogenezi, migracijsko-integracijska teorija. Pregled glavnih sprememb iz praslovanske osnove do sedaj. Narecni makroareali na Slovaškem. Zahodno-, srednje in vzhodnoslovaška narecja. Slovaška narecja v tujini na primeru slovašcine iz Vojvodine v Srbiji.