Jezik A v teoriji in praksi 1: slovaški

Jezik A v teoriji in praksi 1: slovaški

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 105

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

VAJE:
Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika v najrazlicnejših sporazumevalnih situacijah. Ob besedilih jim je predstavljena tudi socialna zvrstnost jezika, hkrati pa spoznavajo tudi realije.
Branje in analiziranje strokovnih besedil ter izdelava študijskih zapiskov (prepricevalni in raziskovalni sestavek; uporaba virov).
Razumevanje in povzemanje slušnih strokovnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Diskusija v okviru danih tem (obdelava idiomov, stalnih besednih zvez). Porocani govor, pripovedni postopki in tehnike, obvladovanje razlicnih registrov.
Razlika pri rabi tujk v poljšcini in slovenšcini.
Prevajanje zvrstnih besedil.
Vsestransko analiziranje izhodišcnega besedila, kar spodbuja obcutljivost za zvrst, pomembnost tipa besedila kot tudi zahteve ciljnega odjemalca prevoda. Poglobljena razclemba tistih prvin besedila, ki so najbolj imanentne izhodišcnemu jeziku in ki predstavljajo problem pri prenašanju v ciljni jezik. Primerjanje razlicnih prevajalskih rešitev in diskutiranje o posameznih izbirah, utemeljevanje in zagovarjanje.

PREDAVANJA:
1. Jezik in zvrstnost, jezikoslovje in stilistika.
2. Osnovne slovaške stilisticne koncepcije.
3. Karakteristika pojma zvrstnost.
4. Razvršcanje zvrstnosti
5. Opis znakov in posameznih vrst zvrstnosti
Pregled razvoja slovaškega knjižnega jezika – sinteticna zgodovina slovašcine. Hipoteze in teorije o izvoru sklovašcine – centricna hipoteza, teoriji o nehomogeni in homogeni etnogenezi, migracijsko-integracijska teorija. Pregled glavnih sprememb iz praslovanske osnove do sedaj. Narecni makroareali na Slovaškem. Zahodno-, srednje in vzhodnoslovaška narecja. Slovaška narecja v tujini na primeru slovašcine iz Vojvodine v Srbiji.

VAJE / TUTORIAL:
Anthropos.
Kol. autorov.: Encyclopaedia Beliana. Bratislava, 2001.
Historická revue.
OTTOVA encyklopédia SLOVENSKO A – Ž. Praha, 2006.
Slovenská rec.
Krcaková, A.: Slovencina pre posluchácov slovakistiky. Krakow 1998.
Slovaška zgodovina (ur. E. Mannová). SM, Ljubljana 2005.

PREDAVANJA / LECTURES:
Mistrik, Jozef: Štylistika. SPN Bratislava 1997.
Findra, Jan: Štylistika slovenciny. Osveta Martin 2004.
Findra, Jan: Štylistika slovenciny v cviceniach. Osveta 2005.
Krajcovic, R.: Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava 1981.
Krajcovic, R., Žigo, P.: Dejiny spisovnej slovenciny. Bratislava 2002.
Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 1-5. Bratislava 1991-2000.
Žigo, P.: Dejiny spisovného jazyka. In: Pavol Žigo (ur.): Slovacicum. AEP. Bratislava 2004.
Tibenská, E.: Slovencina v priebehu dejín. UCM Trnava. Trnava 20014.
Múcsková, G. - Muziková, K. - Wambach, V.: Praktická dialektológia : vysokoškolská prírucka na nárecovú interpretáciu. Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien. Wien 2012.