Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika

Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

Vsebina

Predmet seznanja s področji kontaktnega jezikoslovja ter razčlenjuje jezikovnostične pojave iz splošnojezikoslovnega in sociolingvističnega zornega kota. Osredišča se na naslednjo tematiko:

teorije, pristopi in modeli raziskovanja družbeno pogojene jezikovne spremembe;

jezikovne posledice jezikovnega stika
- v jeziku: sposojanje, prevzemanje, jezikovna sprememba,
- v govoru: izbira jezika, kodno preklapljanje, prevajanje, interferenca, transfer;

družbene posledice jezikovnega stika;
- širjenje, ohranjanje in opuščanje jezika,
- etnolingvistična vitalnost, etnolingvistična revitalizacija,
- jezikovna produkcija in reprodukcija;
- jezikovni konflikt;

govorec v razmerah jezikovnega stika
- tipologija dvojezičnosti,
- usvajanje/učenje maternega in drugega jezika,
- dvojezičnost in spoznavni razvoj v izobraževanju.

Študent/ka svoje teoretično znanje osmišlja in dopolnjuje z raziskovanjem konkretnih primerov stika slovenščine z drugimi jeziki v slovenskem etničnem/jezikovnem prostoru in v EZ.