Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1

Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, lekt. Podržaj Tina

Vsebina

Leksika:
- obdelava osnovnih tem, povezanih z vsakdanjim življenjem – pozdravi, predstavljanje, nazivi poklicev, narodnosti, družina, opis oseb (zunanji videz in značajske lastnosti), zanimanja, moda – oblačila, opis dneva, nakupovanje, stanovanje, vreme, čas, jedi, kavarna – restavracija,
- razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih.
- prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev,
- razumevanje zapisanih in govorjenih avtentičnih besedil in tvorjenje enostavnih pisnih in govornih besedil,
- spoznavanje najsplošnejše frazeološke strukture sporazumevalnega jezika in osnovnih načel poljskega pravopisa,
- posredovanje temeljev znanja o poljski zgodovini, kulturi in civilizaciji.
Slovnica:
- osnove poljske slovnice: sklanjatev samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini, spreganje glagolov v sedanjem in preteklem času, glagolski vid, osnovni modalni glagoli, glavni števniki.