Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 2

Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, lekt. Podržaj Tina

Vsebina

Leksika:
- nadgrajevanje besednega zaklada s tematskega področja »Jaz in moj svet«: človek, kraj bivanja, delo, , zdravje, naravno okolje, praznovanje, potovanje, izbrane aktualne kulturne in družbene teme,
- razvijanje zmožnosti komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih, prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev, kot so: izražanje intelektualnih in emocionalnih stališč, ter specifika neverbalne komunikacije v poljščini,
- razumevanje zapisanih in govorjenih avtentičnih besedil in tvorjenje enostavnih pisnih in govornih besedil, kot so: kratke vesti in sporočila, nasveti, osebna pisma, oglasi, čestitke, vabila ipd.,
- dopolnjevanje frazeološke strukture sporazumevalnega jezika in osnovnih načel poljskega pravopisa,
- spodbujanje samostojnega dela študentov pri širjenju in izpopolnjevanju znanja poljščine in poljske kulture (predvajanje filmov in oddaj s slovenskimi podnapisi, pregled časopisja ipd.).
Slovnica: sklanjatev samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini, stopnjevanje pridevnikov in prislovov, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnem času, glagolski vid, modalni glagoli, vrstilni števniki.