Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 5

Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 5

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. Podržaj Tina

Obdelava najbolj zahtevnih slovničnih tem s poudarkom na posebnostih: pomenske skupine samostalnikov (nomina essendi, nomina agentis, nomina instrumenti, nomina collectiva ipd), posebnosti sklanjatve samostalnikov, sistem glagolskih oblik v sodobni poljščini s poudarkom na temah, ki povzročajo največ težav (glagoli premikanja, tvorba/pretvorba vidskih parov, glagolske predpone).
Izpopolnjevanje spretnosti slušnega razumevanja besedil (poslušanje radijskih iger in drugih oddaj, gledanje filmov ter raznovrstnega avdiovizualnega gradiva).
Leksika: obdelava tem, povezanih z Poljsko (kultura, umetnost, zgodovina, politika itd.), in sploh družabnih tem, ki so inspiracija za diskusije in pisanje različnih tekstov, poglabljanje specialističnega besednega zaklada (različne terminologije).
Polovica ur pri predmetu je namenjenih prevajanju v slovenščino. Besedila, ki jih študentje prevajajo v tretjem letniku, so zahtevnejša in segajo na najrazličnejša področja rabe poljskega jezika (poudarek na esejističnih besedilih, delno tudi umetnostnih).
Študentje se učijo dela z različnimi prevajalskimi orodji, prevajajo neposredno pri vajah in samostojno doma.

Garncarek P., Czas na czasownik, Kraków 2006. COBISS.SI-ID – 35111522
A. Tambor, (Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty, Katowice 2018. COBISS.SI-ID - 164677635
Pyzik J., Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu, Kraków 2005. COBISS.SI-ID – 33518434
A. Madeja, B. Morcinek, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Katowice 2007. COBISS.SI-ID - 164678403
Hofmański W., Z kim i dokąd? Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznań 2022. https://press.amu.edu.pl/pl/z-kim-i-dokad-nazwy-wlasne-w-nauczaniu-jezy…
E. Lipińska, Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu, Kraków 2004.COBISS.SI-ID – 33512802
100 tysięcy potrzebnych słów. Słownik pod red. J. Bralczyka, Warszawa 2005. COBISS.SI-ID - 35528546